Observatorio
da reconstrución

Un espazo de reflexión sobre a oportunidade de erguer Galicia sobre novos piares.

Persoas e entidades colaboradoras

Carmen Castro García
Xoaquín Fernández Leiceaga
Edelmiro López Iglesias
Adolfo Neira Lamas
Serafín Pazos Vidal
Noa Presas Bergantiños
Manuel Rico Prada
Cristina Sanz Arias
Daniel Ugarte Otero

¡Este sitio web es único y necesitará de un navegador moderno para funcionar correctamente!

¡Por favor, actualiza!

Compartir