Termos
de uso

 

Obxecto e aceptación

O presente aviso legal regula o uso do sitio Web: www.fundacionluzes.gal, a continuación móstranse os datos do prestador de Servizos da Sociedade da Información:

O presente sitio web pertence a FUNDACIÓN LUZES:

CIF: G70591516
DIRECCIÓN: Santa Luísa de Marillac 9, baixo C | 15002 A Coruña
CORREO: administracion@fundacionluzes.gal
TELÉFONO: 981 928 441
Web aloxada por: Daniel Martín González (https://danimago.com)
Web deseñada por: Daniel Martín González

A navegación pola páxina www.fundacionluzes.gal atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio Web de conformidad coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá fronte a FUNDACIÓN LUZES e fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimiento de devandita obrigación.

 

Condicións xerais de acceso e utilización

Poden consultarse no apartado «términos de uso». O sitio Web e os seus servizos son de acceso libre e gratuito.

O Usuario garante a autenticidad e actualidade de todos aqueles datos que comunique a FUNDACIÓN LUZES e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O Usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos ofrecidos e a non empregalos para:

 • Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 • Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estropear, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de FUNDACIÓN LUZES ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros Usuarios ao sitio Web e aos seus servizos.
 • Intentar acceder a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de FUNDACIÓN LUZES ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.
 • Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidad da información de FUNDACIÓN LUZES ou de terceiros.
 • Suplantar a identidade doutro Usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.
 • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 • Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.
2.2 Regras de uso do blog

FUNDACIÓN LUZES é libre de limitar a publicación na súa blog das opinións, observacións, imaxes ou comentarios realizadas polos Usuarios. FUNDACIÓN LUZES poderá establecer, sen prexuízo da única e exclusiva responsabilidade dos Usuarios, os filtros necesarios a fin de evitar que a través do seu web poidan poñerse na rede contidos ou opinións, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios ou que, de calquera modo, fomenten a violencia ou a diseminación de contidos claramente ilícitos ou nocivos. Dado o elevado número de comentarios vertidos a través do blog, FUNDACIÓN LUZES levará a cabo este control de acordo con criterios de razonabilidade, posto que é practicamente imposible controlar en todo momento os comentarios vertidos por parte dos usuarios.

FUNDACIÓN LUZES prohibe expresamente aos usuarios:

 • Usar o blog para a realización de enquisas, concursos, esquemas piramidais, cartas en cadea, mensaxes non desexadas, correo molesto (spamming) ou calquera outras mensaxes duplicativas ou non solicitadas (comerciais ou doutro tipo).
 • Crear unha identidade falsa co propósito de enganar a terceiros respecto de a identidade do remitente ou da orixe da mensaxe.
 • Difamar, insultar, acosar, axexar, ameazar ou infrinxir de calquera outra forma os dereitos á intimidade ou á propia imaxe de terceiros.
 • Publicar, distribuír ou divulgar calquera información ou material inapropiado, difamatorio, ilícito, obsceno, indecente, racista, que induza á violencia ou que poida ser considerado como ilegal. O usuario autoriza a FUNDACIÓN LUZES a realizar modificacións ou alteracións de observacións, opinións ou comentarios prohibidos a fin de adaptalos ás necesidades de formato editorial da web, sen que por iso poida entenderse que existe en absoluto calquera tipo de lesión de cualesquiera das facultades morais de Dereito de autor que os Usuarios puidesen ostentar sobre devanditas manifestacións.

FUNDACIÓN LUZES non se fai responsable de ningunha conduta, informacións, manifestacións, ou opinións vertidas por outros Usuarios a través do seu blog de contido amenazador, difamatorio, obsceno, ofensivo ou ilegal de ningún terceiro nin de ningunha infracción de dereitos de terceiros, incluídos os dereitos de propiedade intelectual.

2.1 Procedemento en caso de realización de actividades de carácter ilícito

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas Web incluídas ou accesibles a través do sitio Web, deberá enviar unha notificación a FUNDACIÓN LUZES identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación é exacta.

 

Notificacións

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e FUNDACIÓN LUZES consideraránse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou correo electrónico ou comunicación telefónica. Os usuarios deberán dirixirse a FUNDACIÓN LUZES mediante:

Envío por correo postal ao seguinte enderezo: FUNDACIÓN LUZES – Santa Luísa de Marillac 9, baixo C | 15002 A Coruña

Envío por correo electrónico a: secretaria@revistaluzes.com
Versión: 1.1
Fecha: 24/11/2019

¡Este sitio web es único y necesitará de un navegador moderno para funcionar correctamente!

¡Por favor, actualiza!

Compartir