Aviso
Legal

 

Obxecto e aceptación

O presente aviso legal regula o uso do sitio Web: www.fundacionluzes.gal, a continuación móstranse os datos do prestador de Servizos da Sociedade da Información:

O presente sitio web pertence a FUNDACIÓN LUZES:

CIF: G70591516
DIRECCIÓN: Santa Luísa de Marillac 9, baixo C | 15002 A Coruña
CORREO: administracion@fundacionluzes.gal
TELÉFONO: 981 928 441
Web aloxada por: Daniel Martín González (https://danimago.com)
Web deseñada por: Daniel Martín González

A navegación pola páxina www.fundacionluzes.gal atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio Web de conformidad coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O Usuario responderá fronte a FUNDACIÓN LUZES e fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimiento de devandita obrigación.

 

Condicións xerais de acceso e utilización

Poden consultarse no apartado ?términos de uso?. O sitio Web e os seus servizos son de acceso libre e gratuito.

O Usuario garante a autenticidad e actualidade de todos aqueles datos que comunique a FUNDACIÓN LUZES e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O Usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos ofrecidos e a non empregalos para:

Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apología do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estropear, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de FUNDACIÓN LUZES ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros Usuarios ao sitio Web e aos seus servizos.
Intentar acceder a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de LUZES ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.
Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como FUNDACIÓN LUZES a confidencialidad da información de FUNDACIÓN LUZES ou de terceiros.
Suplantar a identidade doutro Usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.
Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

2.1 Regras de uso do blog

FUNDACIÓN LUZES é libre de limitar a publicación na súa blog das opinións, observacións, imaxes ou comentarios realizadas polos Usuarios. FUNDACIÓN LUZES poderá establecer, sen prexuízo da única e exclusiva responsabilidade dos Usuarios, os filtros necesarios a fin de evitar que a través do seu web poidan poñerse na rede contidos ou opinións, considerados como racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios ou que, de calquera modo, fomenten a violencia ou a diseminación de contidos claramente ilícitos ou nocivos. Dado o elevado número de comentarios vertidos a través do blog, FUNDACIÓN LUZES levará a cabo este control de acordo con criterios de razonabilidade, posto que é practicamente imposible controlar en todo momento os comentarios vertidos por parte dos usuarios.

FUNDACIÓN LUZES prohibe expresamente aos usuarios:

 • Usar o blog para a realización de enquisas, concursos, esquemas piramidais, cartas en cadea, mensaxes non desexadas, correo molesto (spamming) ou calquera outras mensaxes duplicativas ou non solicitadas (comerciais ou doutro tipo).
 • Crear unha identidade falsa co propósito de enganar a terceiros respecto de a identidade do remitente ou da orixe da mensaxe.
 • Difamar, insultar, acosar, axexar, ameazar ou infrinxir de calquera outra forma os dereitos á intimidade ou á propia imaxe de terceiros
 • Publicar, distribuír ou divulgar calquera información ou material inapropiado, difamatorio, ilícito, obsceno, indecente, racista, que induza á violencia ou que poida ser considerado como ilegal. O usuario autoriza a FUNDACIÓN LUZES a realizar modificacións ou alteracións de observacións, opinións ou comentarios prohibidos a fin de adaptalos ás necesidades de formato editorial da web, sen que por iso poida entenderse que existe en absoluto calquera tipo de lesión de cualesquiera das facultades morais de Dereito de autor que os Usuarios puidesen ostentar sobre devanditas manifestacións.
 • FUNDACIÓN LUZES non se fai responsable de ningunha conduta, informacións, manifestacións, ou opinións vertidas por outros Usuarios a través do seu blog de contido amenazador, difamatorio, obsceno, ofensivo ou ilegal de ningún terceiro nin de ningunha infracción de dereitos de terceiros, incluídos os dereitos de propiedade intelectual.
2.2 Procedemento en caso de realización de actividades de carácter ilícito

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas Web incluídas ou accesibles a través do sitio Web, deberá enviar unha notificación a FUNDACIÓN LUZES identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación é exacta.

 

Política de privacidade

FUNDACIÓN LUZES comprométese a cumprir a lexislación vixente en materia de tratamento de datos de carácter persoal e, en particular, a Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante LOPD). Mediante a seguinte política de privacidade FUNDACIÓN LUZES informa aos usuarios dos seguintes extremos:

3.1 Titularidade do ficheiro

FUNDACIÓN LUZES informa ao usuario que os datos que forneza a través do rexistro na nosa web, do formulario de contacto ou no envío de correos electrónicos, van ser incluídos nun ficheiro co nome de «USUARIOS WEB» do que é titular FUNDACIÓN LUZES con domicilio en Santa Luísa de Marillac 9, baixo C | 15002 A Coruña. FUNDACIÓN LUZES garante que o ficheiro é da súa plena responsabilidade.

3.2 Apartados nos que se recollen datos dos usuarios

Ao encher calquera formulario situado na web: É aquel en o que o usuario inclúe os seus datos (formulario de contacto, termos da subscripción, rexistro de usuario?) . Os campos marcados cun asterisco son de cumplimentación obligatoria, si non os reenche na súa totalidade non poderemos atender a súa solicitude.

Ao usar a nosa plataforma: Recollemos datos dos usuarios cando usan a nosa plataforma a través das cookies propias e de terceiros, como Google Analytics. Se quere saber máis consulte a nosa política de cookies.

Finalidade do tratamento dos datos de carácter persoal

Ao encher o formulario de rexistro, o formulario de contacto ou remitir un correo-e a FUNDACIÓN LUZES solicitando información cada titular acepta e autoriza a FUNDACIÓN LUZES a utilizar e tratar os datos persoais fornecidos para o mantemento da relación cos nosos usuarios para poder levar a cabo as actividades da asociación, así como para a tramitación da solicitude efectuada. Igualmente, informámoslle que os datos serán utilizados para estudos estatísticos e análises de perfís coa finalidade de prestar un mellor servizo aos usuarios.

Comunícase ao usuario que os seus datos serán cedidos ás entidades colaboradoras cando sexa necesario para facilitarlle as actividades seleccionadas. Así mesmo, o titular dos datos mediante a aceptación da presente cláusula de protección de datos presta o seu consentimento expreso para que FUNDACIÓN LUZES utilice os seus datos para o envío de ofertas e promocións da asociación e de terceiros colaboradores que poidan ser do seu interese por correo-e e outros medios electrónicos.

3.3 Instrucións para o cumplimentación dos diversos formularios ou apartados. Idade mínima

Todos os campos marcados cun (*) son de cumprimentación obrigatoria. Se non os cumprimenta na súa totalidade non poderemos atender a súa solicitude. Os formularios só pode ser cumprimentados por persoas maiores de 14 anos, xa que os menores de 14 anos non poden facilitar os seus datos sen consentimento dos seus pais ou titores. Só os maiores de 14 anos poderán realizar solicitudes. O Usuario garante que é maior de catorce anos e asegura a autenticidad e actualidade de todos aqueles datos que comunique a FUNDACIÓN LUZES e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

3.4 Confidencialidad dos datos e medidas de seguridade

FUNDACIÓN LUZES garante a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial de devanditos datos establecidas no RD 1720/2007, de 26 de decembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, en especial garante a confidencialidade dos datos.

3.5 Exercicio de dereitos

FUNDACIÓN LUZES infórmalle que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, identificándose nos termos establecidos legalmente (por medio de copia do DNI ou outro documento identificativo), indicando o dereito concreto que desexa exercitar e dirección ou forma de contacto a efectos de notificación na seguinte dirección: Santa Luísa de Marillac 9, baixo C | 15002 A Coruña ou no seguinte correo-e administracion@fundacionluzes.gal

3.6 Cesión de datos

En ocasións FUNDACIÓN LUZES pode poñer información persoal a disposición de terceiros cos que FUNDACIÓN LUZES mantén unha relación para brindar produtos ou servizos aos nosos usuarios. FUNDACIÓN LUZES comparte a información persoal únicamente para ofrecer actividades seleccionadas.

3.7 Autorización uso da imaxe

FUNDACIÓN LUZES informa aos usuarios que se sacarán imaxes/videos das actividades ou eventos realizados. A aceptación da presente Aviso Legal supón o consentimento e autorización dos titulares para a captación das mesmas e a súa publicación na web www.fundacionluzes.gal Se non está de acordo con este tratamento, por favor, comuníquenolo, identificándose debidamente mediante algún dos medios legalmente establecidos na seguinte no seguinte correo-e administracion@fundacionluzes.gal.

A autorización abarca a totalidade de usos que poidan ter as fotografías, ou partes das mesmas, utilizando os medios técnicos coñecidos na actualidade e os que puidesen desenvolverse no futuro, e para calquera aplicación.

Se non desexa aparecer nas imaxes/ videos deberá comunicárnolo previamente.

 

Política de cookies

4.1 ¿Qué son as cookies, que todo o mundo fala delas?

Unha cookie é un arquivo de texto que un servidor web pode gardar no disco duro do teu equipo para almacenar algún tipo de información sobre ti como usuario. As cookies utilízanse con diversas finalidades, como almacenar datos para próximas visitas, para recoñecer ao usuario e evitar pedir outra volta a autentificación (isto é bo), para saber que páxinas visitas, ou para gardar as túas preferencias en áreas personalizables…(isto xa é regulero). Normalmente os sitios web -é dicir, quen as manexa, sobre todo se son inseguros- utilizan as cookies para obter información estadística sobre as súas páxinas web, e analizar o comportamento dos seus clientes/usuarios.

4.2 Tipos de cookies

As cookies, como todo na vida, poden ser de varios tipos:

Segundo quen a instale poden ser:

 • Cookies propias: Son as que se envían ao equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
 • Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían ao equipo de usuario ben desde un equipo ou dominio xestionado por nós, FUNDACIÓN LUZES ou por un terceiro, pero a información que recollan as cookies é xestionada por un terceiro distinto de FUNDACIÓN LUZES, que é quen sabe facelo ben.

Segundo o seu periodo de vida, as cookies poden ser:

 • Cookies de sesión: As que duran o teempo que o usuario está navegando pola página Web, e bórranse cuando remata a navegación.
 • Cookies persistentes ou teimudas: Quedan almacenadas no terminal do usuario, por un tempo máis longo, facilitando así o control das preferencias elixidas sen ter que repetir certos parámetros cada vez que se visita o sitio Web.

Según o seu para que, as cookies poden ser:

 • Cookies técnicas: As cookies técnicas son aquelas imprescindibles e estritamente necesarias para o correcto funcionamiento dun sitio Web e das diversas opcións e servizos que ofrece (mantemento de sesión, uso de elementos de seguridade, compartir contido con redes sociais, etc.)
 • Cookies de personalización: Permiten ao usuario escoller ou personalizar características da páxina Web como o idioma, configuración rexional/nacional/estatal ou tipo de navegador.
 • Cookies analíticas: Son as utilizadas polos portais Web, para elaborar perfís de navegación e poder coñocer as preferencias dos usuarios para mellorar a oferta de produtos e servicios. Permiten controlar áreas xeográficas de maior interés dun usuario, a información da web de máis aceptación, etc. En fin, xa sabes. O que fai Google, Facebook
 • Cookies publicitarias / de publicidade: Permiten a xestión de los espazos publicitarios en base a criterios concretos: a frecuencia de acceso, o contido editado, etc. As cookies de publicidade permiten a través da gestión da publicidadw almacenar información do comportamento a través da observación de hábitos, estudando os accesos e formando un perfil de preferencias do usuario, para ofrecerlle publicidade relacionada cos intereses do seu perfil.
4.3 Cookies que nós utilizamos
 Cookies de rendemento

Este tipo de Cookie lembra as preferencias do usuario para as ferramentas que hai nos Servizos, polo que o usuario non precisa volver configurar o servizo cada vez que realiza unha visita.

Cookies de xeo-localización

Utilízanse para pescudar en que país se atopa o usuario, coa finalidade de axudar a orientar os contidos á súa situación. E porque nos gusta saber de onde nos ven.

Cookies analíticas

Xéranse no momento no que o usuario realiza unha visita. Este tipo de cookies permiten unha contabilización aproximada do número de visitantes e a duración da visita, así como saber os contidos máis visitados e máis atractivos para os usuarios. Logo facémoslle caso ou non.

Cookies de publicidade

Utilízanse para ampliar a información dos anuncios mostrados a cada usuario anónimo e conformar un perfil de interese publicitario. É dicir, permiten ofrecer publicidade afín aos intereses do usuario (segundo o criterio do trebello, claro).

O noso sitio non controla as cookies utilizadas por estes terceiros. Para máis información sobre as cookies das redes sociais ou outras Webs alleas, aconsellamos revisar as súas propias políticas de cookies.

4.4 Información e obtención do consentimento para a instalación

www.fundacionluzes.gal procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obter o consentimento do Usuario para a instalación de cookies que o requiran. Cando un usuario accede á nosa web aparece un pop-up no que se informa da existencia de cookies e de que se continúa navegando pola nosa páxina presta o seu consentimento para a instalación de cookies.

4.5 Como podo impedir a instalación de cookies

O usuario pode configurar o seu navegador para aceptar, ou non, as cookies que recibe ou para que o navegador o avise cando un servidor queira gardar unha cookie. Si se deshabilitan algunhas cookies non se garante o correcto funcionamento dalgunhas das utilidades da web.

A continuación facilitámoslle algúns exemplos de como deshabilitar as cookies en función do tipo de navegador utilizado:

 • Microsoft Internet Explorer: opción de menú Ferramentas, seleccionando Opcións de Internet e accedendo a Privacidade.
 • Firefox para Mac: opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidade, accedendo ao apartado Mostrar Cookies
 • Firefox para Windows: acuda á opción de menú Ferramentas, seleccione Opcións, acceda a Privacidade e logo a Usar unha configuración personalizada para o historial.
 • Safari: acceda á opción de menú Preferencias e seleccione Privacidade.
 • Google Chrome: na opción de menú Ferramentas, seleccionando Opcións (Preferencias en Mac), accedendo a Avanzadas e logo na opción Configuración Contido da sección Privacidade, e finalmente marcando Cookies no apartado Configuración de contido.
 • Para ampliar esta información acuda á seguinte páxina da Axencia Española de Protección de Datos que axuda a configurar a privacidade en redes sociais, navegadores e sistemas operativos móbiles. Máis información.
4.6 Enlaces a outros sitios web

Se opta por abandonar o noso sitio Web a través de enlaces a outros sitios Web non pertencentes á nosa entidade, www.fundacionluzes.gal non se fará responsable das políticas de privacidade deses sitios Web nin das cookies que estes poidan almacenar no ordenador do usuario (a máis de levar un disgusto)

4.7 Actualización da Nosa política de cookies

Esta política revísase periodicamente para asegurar a súa vixencia, polo que pode ser modificada. Recomendámoslle que visite a páxina con regularidade onde lle informaremos de calquera actualización respecto diso.

 

Notificacións

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e FUNDACIÓN LUZES consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou correo electrónico ou comunicación telefónica. Os usuarios deberán dirixirse a LUZES mediante:

Envío por correo postal á seguinte dirección: FUNDACIÓN LUZES,  rúa Santa Luísa de Marillac 9, baixo C | 15002 A Coruña.

Envío por correo electrónico á seguinte dirección: administracion@fundacionluzes.gal

 

Propiedade industrial e propiedade intelectual 

Todos os contidos do sitio Web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a FUNDACIÓN LUZES, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún de os dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da Web.

En definitiva, os usuarios que accedan a este sitio Web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación e única e exclusivamente mentres se atope en vigor o servizo.

Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio Web son propiedade dos seus respectivos donos ou propietarios, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao Usuario dereito algún sobre os mesmos.

Quedan prohibidas a distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non sexa expresamente autorizado por FUNDACIÓN LUZES. En caso de incumprimento FUNDACIÓN LUZES procederá a adoptar as medidas legais oportunas.

 

Exención de responsabilidade e modificación do presente aviso legal

A información que se difunde nesta web faise única e exclusivamente a título informativo, reservándose FUNDACIÓN LUZES o dereito de eliminar ou suspender a súa difusión, total ou parcialmente, e a modificar a estrutura e contido deste sitio Web sen aviso previo, podendo ata limitar ou non permitir o acceso a devandita información. FUNDACIÓN LUZES intenta manter a calidade e actualización desta información e evitar e minimizar posibles erros pero FUNDACIÓN LUZES non responderá dos danos ou prexuízos causados por decisións tomadas en base á información difundida; nin de inexactitudes, omisións ou erros contidos no mesmo, nin dos problemas que se orixinen polo uso deste sitio Web ou outro de conexión externa; nin dos danos e/ou prexuízos no software ou hardware do usuario que se deriven do acceso a este sitio Web.

Os Usuarios aceptan expresamente que FUNDACIÓN LUZES non será responsable do acceso non autorizado ou alteración das súas transmisións ou datos, de calquera material ou datos enviados ou recibidos ou non enviados ou recibidos, nin de ningunha transacción realizada a través da súa web.

FUNDACIÓN LUZES resérvase o dereito a modificar o presente aviso legal unilateralmente e sen preaviso nos termos e condicións que estime conveniente coa única obrigación de informar ao usuario das modificacións efectuadas a través de www.fundacionluzes.gal

 

Lei aplicable e tribunais competentes

O presente sitio web queda sometido ao establecido pola lexislación española. Os tribunais da Coruña, serán os competentes para coñecer achega de calquera controversia que poida con respecto á utilización da presente páxina.

Versión: 1.1

Data: 24/11/2019

¡Este sitio web es único y necesitará de un navegador moderno para funcionar correctamente!

¡Por favor, actualiza!

Compartir